BANKARSKO RACUNOVODSTVO PDF

Kekazahn Withoutabox Submit to Film Festivals. Write a customer review. Amazon Inspire Digital Educational Resources. Amazon Music Stream millions of songs. Be the first to review this item Would you like to tell us about a lower price? Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, A special order item has limited availability and the seller may source this title from another supplier.

Author:Mikami Kanris
Country:Kazakhstan
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):15 December 2007
Pages:219
PDF File Size:3.83 Mb
ePub File Size:17.55 Mb
ISBN:923-2-23964-322-3
Downloads:9374
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GroktilarUesnici u platnom prometu su: - rezidenti pravna i fizika lica koja imaju status domae osobe domae pravno i fiziko lice - nerezidenti pravna i fizika lica koja stalno borave u inostranstvu - nosioci NBS, poslovne banke , PTT organizacije Model obrauna sistem plaanja tj.

Klirinki obraun podrazumeva prebijanje potraivanja i obaveza izmeu banaka proizilaze iz potraivanja i obaveza KOMITENATA , prenos sredstava se vri u neto iznosu, realizacije platnog prometa u 3 termina, banka vri prenos sa rauna jedne banke na raun druge u zavisnosti od toga koja vie duguje odnosno koja vie potrauje. Sutina platnog prometa izmeu centrale i filijale banke: - centrala ima obavezu da filijalama u cilju normalnog odvijanja poslova obezbedi na dnevnom nivou gotovinska ali i bezgotovinska novana sredstava stalna koordinacija izmeu centrala i filijala, filijala ako nema novana sredstava od centrale ono moe da ih nabavi na tritu ali su ona skupa.

Interni odnosi centrale i filijala. Ovaj platni promet se evidentira putem internih rauna potraivanja i obaveza. Meunarodni obrauni: 1. Primer Analiza platnog prometa posmatrana kroz BS bilans stanja sve te relacije 1. Oba preduzea imaju svoje tekue raune kod banke A 2. Primer 1. Za potrebe blagajne podignuto je sa iro rauna dinara 2. Iz centralne banke za obavljanje redovnog poslovanja sa iro rauna poslato je poslovnoj jedinici A dinara, B dinara, C , i poslato je C gotovog novca u iznosu od dinara.

Meuobraun izmeu banaka Meubankarski obraun Njime se vre: - obrauni potraivanja i dugovanja izmeu banaka - kliring obrauni - sve novane transakcije za raun banke i klijenata banke koji imaju raune kod njih uz, prema okolnostima kombinaciju bruto i neto obrauna tj. Neto plaanja u realizaciji mogu se sistematizovati: 1. Bruto obrauni procesira individualna plaanja u reanom vremenu i u bruto vredsnosti.

Moe biti sistematizovana na 3 naina: 1. Kod stalnih korespodnetnih odnosa platni promet se realizuje otvaranjem tzv. To znai da banka A ako ima odnose sa bankom B u svom knjigovodstvu otvara reciproan raun za banku B a banka B u svom knjigovodstvu otvara reciproan raun za banku A. Ovi reciproni rauni predstavljaju posmatrano sa aspekta stanja konta aktivno pasivne i pasivno aktivne, jer mogu da budu i aktivni kada ima posrednika ali mogu i da preu u pasivan konto kada imamo obaveze ili vee obaveze od potraivanja , kod stalnih poslovnih odnosa obraun se vidi uz neto princip prebijanjem potraivanja i obaveza , svoenjem na manji saldo i prenosom razlike.

Ugovori klirinki obrauni izmeu: 2. Kada je re tj. Da bi banka mogla da normalno posluje mora da prikupi novana sredstva kako bi ih dalje plasirala radi ostvarenja dobiti. Depozitni poslovi novana sredstva se tako prikupljaju najstariji posao , to je najvei ili ne i jedini posao pomou kojih se prikupljaju nenovana sredstva. Prikupljaju se od fizikih lica, pravnih lica, privrede.

Mogu biti novani i nenovani depo poslovi gde banka uz odgovarajuu naknadu preuzima razliite stvari na uvanje. Novani depoziti u odnosu na raspoloivost mogu biti: 1. Oroeni depoziti u skladu sa ugovorom sa bankom mogu biti: 1.

BROTHERS GRIMM SPECTACULATHON PDF

Банкарско рачуноводство

.

LEY DE DISTRIBUCION DE MAXWELL BOLTZMANN PDF

Bankarsko racunovodstvo

.

Related Articles