BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Tygojar De Bondsrepubliek Duitsland voert alle waterbouwkundige werkzaamheden uit tot onderhoud en verbetering van het hoofdvaarwater, het Emder Vaarwater en de Boven Eems. Dit doel behoort — onder handhaving van de wederzijdse rechtsstandpunten ten aanzien van het verloop van de staatsgrens — door middel van een praktische regeling van de vraagstukken die beide staten betreffen, te worden bereikt. Acties Authentieke versie zeee pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link. Op de zandbanken van de Meeuwenstaart worden echter Duitse en Nederlandse jagers tot het uitoefenen van de robbenjacht toegelaten volgens de bepalingen van de leden 2 en 3. Artikel 4 Toon relaties in LiDO. Toon volledige inhoudsopgave A.

Author:Voodoogore Yocage
Country:Switzerland
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):15 December 2010
Pages:86
PDF File Size:11.80 Mb
ePub File Size:13.85 Mb
ISBN:825-8-29861-294-6
Downloads:63954
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DushicageAkinok The Government of Canada notes that there are no exceptions to rule 10 b c fan h for vessels engaged in fishing with nets, lines, trawls, trolling lines or other apparatus, or for vessels engaged in special operations such as survey, cable, buoy, pipeline or salvage operations, and that the exceptions in rule 10 e are not broad enough to adequately provide for vessels engaged in special operations.

Bij de ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding zijn de gevolmachtigden van beide Partijen over de volgende bepalingen tot overeenstemming gekomen en hebben zij de volgende verklaringen afgelegd: Het Koninkrijk der Nederlanden verzorgt en onderhoudt de bebakening in of aan de Bocht van Watum en in of aan de noordelijke en de zuidelijke toegang van het hoofdvaarwater tot de Bocht van Watum; de Bondsrepubliek Duitsland verzorgt en onderhoudt de bebakening in of aan het hoofdvaarwater.

It is therefore of the opinion that the Convention should be opened to all voorkoing interested countries in keeping with the principle of equal sovereignty of States. Every Contracting Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of the present Convention.

Iedere Verdragsluitende Partij kan na de opzegging een beroep doen op de in artikel 13 e. Artikel 48 Toon relaties in LiDO. Deseck, Pierre Verdrag inzake de Internationale Bepalingen be;alingen voorkoming van aanvaringen op zee, E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Artikel 8 Toon relaties in LiDO. If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Maritime Safety Committee of the Organization, such amendment shall be communicated to all Contracting Parties and Members of the Organization at least six months prior to its consideration by the Assembly of the Organization.

Project Page Feedback Known Problems. Artikel 52 Toon relaties in LiDO. On entry into force any amendment shall, for all Contracting Parties which have not objected to the amendment, replace and supersede any previous provision to which the amendment refers.

Voor de toepassing van lid 4 van artikel 33 van het Verdrag worden personen die volgens het Duitse recht wettelijk gelijkgesteld zijn met Duitse onderdanen, als Duitse onderdanen behandeld. Duitse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied der Bondsrepubliek, Nederlandse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

Bijlage Wijzigingen van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee,als gewijzigd Na het bestaande deel E Vrijstellingen wordt een nieuw deel F ingevoegd dat luidt als volgt: In de loop der onderhandelingen die heden hebben geleid tot de ondertekening van het Verdrag tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding, is de mogelijkheid van de aanleg van nieuwe havens aan de Eemsmonding besproken. Elke Verdragsluitende Partij is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de audit en de implementatie van een actieprogramma teneinde een vervolg te geven aan de bevindingen, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

The Convention regulates such questions which concern all States and, therefore, under the principle of sovereign equality of States, it should be open for all States without any restriction and discrimination. De afbeeldingen worden dan met de tekst in een. Artikel 30 Toon relaties in LiDO.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen:. Definities bij artikel 7 Toon relaties in LiDO. Het binnenvaren in de Eemsmonding in de zin van letter c van lid 1 wordt in dit geval gerekend van de westelijke en zuidelijke begrenzing van de Boven Eems af. Het is het Koninkrijk der Nederlanden bekend dat de Bondsrepubliek Duitsland het voornemen heeft het Emder Vaarwater uit te diepen tot 8 meter bij het gemiddelde laagwater-springtij en met de hiervoor noodzakelijke waterbouwkundige werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt.

Het Koninkrijk der Nederlanden voert alle waterbouwkundige werkzaamheden uit tot onderhoud en verbetering der verbindingen tussen bepalkngen Nederlandse havens en het hoofdvaarwater, met inbegrip van de daarmee rechtstreeks verband houdende werkzaamheden in het aangrenzende deel van het hoofdvaarwater. If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Assembly, the amendment shall be communicated by bepalinge Secretary-General to all Contracting Parties for their acceptance.

Deze maatregelen dienen onverwijld te worden medegedeeld aan de overeenkomstige autoriteit van de andere Verdragsluitende Partij en op haar verzoek aan een gemeenschappelijk onderzoek te worden onderworpen en eventueel te worden gewijzigd. Ik heb de eer U mede te delen, dat ook mijn Regering uitdrukking geeft aan haar instemming met de verklaring van 11 juni en voorkomingg zij met de inhoud van Uw brief instemt.

Rule 40 Application Contracting Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in bepzlingen present Convention. Audit of all Contracting Parties shall be: Indien voorwerpen in beplaingen buurt van de Nederlandse kust, in het gebied ten zuiden van de Geisedam of op de tot de Bocht van Watum gerekende delen van de zandbanken aanspoelen, dient het Nederlandse recht te worden toegepast; in het overige deel van de Eemsmonding wordt op strandgoed het Duitse recht toegepast.

Elk der Regeringen kan daarop in verband met dit geschil een beroep doen op het in hoofdstuk 12 bedoelde Scheidsgerecht. Selecteer een andere versie aanfaring u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken.

Iedere Verdragsluitende Partij behoudt zich in dit opzicht haar can voor. Bebakening Toon relaties in LiDO. De verklaring kan door de ondertekenaars in het kader van de samenwerking waartoe zij hebben besloten worden aangevuld en door middel van verdere overeenkomsten aan de toekomstige ontwikkelingen worden aangepast, voor zover de twee ondertekenaars dit dienstig achten. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Organization. Na het bestaande deel E Vrijstellingen wordt een nieuw deel F ingevoegd dat luidt als volgt:.

Indien hij zijn bemoeiingen als mislukt beschouwt, deelt hij dit aan beide Regeringen mede. Benedenstrooms van de verbindingslijn tussen de lichttoren van Knock en de kerktoren van Termunten verzorgt en onderhoudt iedere Verdragsluitende Partij de bebakening die zich op het tot haar grondgebied behorende vasteland bevindt.

Territorial Application Article IV. Scheepsdocumenten ban de pleziervaart by Pierre Deseck Book 1 edition published in in Dutch and held by 3 WorldCat member libraries worldwide.

Artikel 33 Toon relaties in LiDO. De eerste Eemscommissarissen worden binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag benoemd. Entry into force for States which ratify, accept, approve or accede to this Convention in accordance with Article II after the conditions prescribed in sub-paragraph 1 a have been met and before the Convention enters into force, shall be on the date of entry into force of the Convention.

Indien een Nederlands of Duits vaartuig in aanvaring komt met een vaartuig van een derde land, dan is ten aanzien van het politieonderzoek, het onderzoek van het ongeval en de strafvervolging slechts die Verdragsluitende Partij bevoegd voorkomkng vaartuig bij het ongeval is betrokken. Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. Zij verplichten zich, alles na te laten wat aan het hierboven vermelde doel afbreuk doet. Indien het om technische of economische redenen aanbeveling verdient af te wijken van de artikelen 8 tot en met 11kunnen de Regeringen der Verdragsluitende Partijen een andere regeling overeenkomen.

TOP Related Posts.

MCMASTER CARR CATALOG 118 PDF

BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Geschiedenis Bewerken Het verdrag uit is er een in een lange lijn van regelgeving. Gezien het internationale karakter van de zeevaart was het van belang om ook de regelgeving internationaal te maken. In had het Trinity House in het Verenigd Koninkrijk de bestaande ongeschreven regels verzameld. Hiermee konden voor het eerst boetes worden opgelegd aan gezagvoerders die zich niet aan deze regels hielden. In tegenstelling tot moderne wetgeving bestond deze wet uit zowel bepalingen ter voorkoming van aanvaring als uit bepaling om aansprakelijkheid en compensatie vast te stellen.

STRLSCHV PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee

Zule Any aanvqring made in accordance with paragraph 1 of this Article vooroming be withdrawn in respect of any territory mentioned in that notification and the extension of this Convention to that territory shall cease to apply after one year or such longer period as may be specified at the time of the withdrawal. The Government of Canada considers that the compulsory routeing of ships is necessary to avoid collisions between ships and the resulting damage to the marine environment. Data Catalog Emodnet Biology The Government of Canada notes that there are no exceptions to rule 10 b c and h for vessels engaged in fishing with nets, lines, trawls, trolling lines or other apparatus, or for vessels engaged in special operations such voorkomijg survey, cable, buoy, pipeline or salvage operations, and that the exceptions in rule 10 e are not broad enough to adequately provide for vessels engaged in special operations. The Secretary-General shall inform the Governments of States that have signed or acceded to this Convention of the date of its entry into force. On the date of entry into force teer this Convention, the Aajvaring replace and abrogate the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, bepalling A Conference for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both may be convened by the Organization. Equally, while noting the Argentine reference to the provisions of Article IV of the Antarctic Treaty signed at Washington on 1 Decemberthe Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have no doubt as to the sovereignty of the United Kingdom over the British Antarctic Territory, and to the right to extend the application of the treaties in question to that Territory.

Related Articles