ICT INFRASTRUCTUUR EN DATACOMMUNICATIE PDF

Tweeten Beschrijving Deze geheel herziene 4e druk van ICT-infrastructuur en datacommunicatie geeft een breed en gestructureerd overzicht van dit onderdeel van het vakgebied informatie- en communicatietechnologie ICT. Een sterke nadruk ligt op datacommunicatie en netwerken waarbij de organisatie, beheer en beveiliging ook ruimschoots aan de orde komen. Een aanzienlijk deel van het boek is gericht op de ICT-infrastructuur en datacommunicatie. De voor dit vakgebied kenmerkende basisbegrippen, standaarden en modellen leggen de basis voor verbreding van kennis op dit gebied.

Author:Gar Zolokinos
Country:India
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):5 January 2011
Pages:457
PDF File Size:13.28 Mb
ePub File Size:13.46 Mb
ISBN:969-1-91553-944-8
Downloads:14172
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BramuroAantal bezoeken: Transcriptie 1 Frits Gubbels red. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele druk fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur s , redacteur en en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent.

While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences. Zonder twijfel is er sprake van een revolutie. Met de komst van onder meer tablets en smartphones is informatie nu echt tijd- en plaatsonafhankelijk beschikbaar en ICT is hiervoor fundamenteel.

Dit boek beoogt een breed en gestructureerd overzicht te geven van het vakgebied van de Informatie- en Communicatietechnologie ICT. Een sterke nadruk ligt op datacommunicatie en netwerken waarbij de organisatie en het beheer ook ruimschoots aan de orde worden gesteld.

De voor dit vakgebied kenmerkende basisbegrippen, standaarden en modellen leggen de basis voor verbreding van kennis op dit gebied. Naast deze benadering vanuit de basis staan de actualiteit en marktacceptatie van onderwerpen uit het vakgebied ICT centraal. Regelmatig vindt ook een terugblik plaats naar de historie van al deze ontwikkelingen.

In ruime mate wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom internet en mobiele communicatie. Deze vormen immers de basis voor alle huidige diensten en ontwikkelingen die door ICT mogelijk zijn geworden.

Parallel aan de ontwikkelingen in de markt wordt in dit boek tevens ruimschoots aandacht besteed aan de organisatie en het beheer van ICT-infrastructuren. De organisatie en het beheer vormen immers een kritische succesfactor bij de inzet en de kwaliteit van de ICT-dienstverlening.

Bovendien wordt voor de volledigheid uitgebreid aandacht besteed aan de moderne technieken voor beveiliging. De doelgroep van dit boek bestaat niet alleen uit studenten in het hoger onderwijs, maar ook uit personen die zich zowel de theoretische als praktische kennis op dit vakgebied eigen willen maken. De doelgroepbenadering is hierbij tweeledig. Enerzijds zijn dit personen die kennis moeten opdoen van de ICT-infrastructuur en datacommunicatie, anderzijds specialisten op dit 6 vi vakgebied met een focus en behoefte aan aanvullende kennis op het gebied van de organisatie en het beheer van deze middelen.

Deze vierde druk bevat een aantal vernieuwde casus met een sterke relatie naar de praktijk. Achterliggende gedachte hierbij is dat de lezer zich de theorie eigen kan maken en deze gelijktijdig kan toetsen aan de praktijk. De auteurs, redacteur en uitgever zijn blij met alle opmerkingen en reacties die naar aanleiding van de voorafgaande drukken zijn ontvangen.

Deze aanvullingen zijn in deze nieuwe druk verwerkt. Bovendien zijn in alle blokken aanpassingen doorgevoerd zodat weer zo goed mogelijk wordt aangesloten op de actualiteit en ontwikkelingen in dit vakgebied.

Reacties op deze vierde druk blijven onveranderd welkom zodat de kwaliteit en inhoud verder aangepast en uitgebreid kan worden aan de ontwikkelingen op de markt en het ICT-onderwijs. Den Haag, januari Auteurs, redacteur en uitgever Over de auteurs Rob Braam is sinds werkzaam als ICT-consultant binnen overheid en bedrijfsleven.

Vanuit zijn jarenlange ervaring met netwerkprojecten heeft hij veelvuldig op het gebied van o. Daarnaast houdt Rob Braam zich binnen projecten bezig met Enterprise Architectuur en Informatiebeveiliging. Hij heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van opgaven en cases over netwerken, onder meer voor de Stichting Exin.

Frits Gubbels heeft sinds ervaring in de ICT als consultant en projectleider bij grote adviesbureaus. Daarnaast is Frits Gubbels actief als docent en auteur. Hij is gepromoveerd op het onderwerp beheer van communicatienetwerken. Louis is actief als consultant, docent en coach op de vakgebieden Business-ICT alignment, informatiemanagement, service management, contractmanagement, kostenbeheersing en informatiebeveiliging.

Daarnaast is Louis ook auteur van meerdere boeken en artikelen op het gebied van uitdagingen aangaande de inzet van ICT-diensten in de bedrijfsvoering. Herold Kroon is sinds actief op het gebied van ICT. Als consultant en projectleider bij Strict, is hij verantwoordelijk voor het opzetten, ontwerpen, bouwen en upgraden van een groot aantal inter nationale infrastructuurprojecten.

Daarnaast is Herold Kroon ook auteur van meerdere boeken en artikelen op het gebied van datacommunicatie, netwerken en beheer. Al in de jaren zestig deed ICT z n intrede in deze sector met de introductie van mainframetoepassingen, die een sterke invloed kregen op de ondersteuning en realisatie van de bedrijfsprocessen. En nog steeds staan de ontwikkelingen niet stil. Een sprekend voorbeeld van de laatste tijd is het online bankieren via apps op mobiele apparaten.

Daarom staat in dit hoofdstuk een voorbeeld met een bankinstelling centraal. Ook verplichtingen van hogerhand brengen een stringente vastlegging van de wijze van werken met zich mee, zoals van de zogeheten compliance de herleidbaarheid van handelingen die worden verricht en de verantwoording die daarover is vereist.

Daarnaast proberen banken zich te profileren als dynamische en onafhankelijk financieel adviseurs, die van alle markten thuis zijn.

Zo maken verzekeringen, beleggingen en hypotheekadviezen een wezenlijk onderdeel uit van het dienstenpakket, naast het betalingsverkeer en sparen.

Ook deze laatste twee diensten hebben een andere insteek gekregen met de mogelijkheden om via de smartphone te bankieren en de verwerking van elektronische acceptgiro s.

Verder heeft zich door de jaren heen een andere marktontwikkeling voorgedaan. De ontwikkelingen op het gebied van ICT, zoals de inburgering van internet en de inzet van mobiele apparaten met specifieke apps, maken bancaire bedrijfsprocessen in deze sector afhankelijk van ICT-middelen en de onlosmakelijk hieraan verbonden snelle technologische ontwikkelingen.

Was in het verleden ICT een doel op zich, tegenwoordig is het bewustzijn aanwezig dat ICT moet uitgaan van de bancaire bedrijfsprocessen en daar dus adequaat op moet aansluiten. Dit fenomeen vraagt een andere manier van denken en handelen bij het inzetten van ICT-middelen. Het doel van dit eerste blok is het bewustzijn over te brengen en handvatten aan te reiken waarmee een vertaling naar zowel de organisatie, het beheer als de techniek kan worden gemaakt.

Als voorbeeld wordt gebruikgemaakt van een bankinstelling. Datacommunicatie en netwerken figuur 1. De inzet van ICT-middelen moet namelijk worden benaderd vanuit de missie en de strategie van een bedrijf en de hierop afgestemde bedrijfsprocessen. Blok 1 vormt de inleiding van dit boek, waarmee deze denkwijze ook bij de lezer wordt overgebracht. Vanuit een historisch perspectief passeren achtereenvolgens het bancaire bedrijfsproces en de inzet van ICT-middelen de revue aan de hand van een beschrijving van verleden, heden en toekomst.

Aan het eind van dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op mogelijke nieuwe diensten in de nabije toekomst en de rol die ICT hierin kan spelen.

Hoofdstuk 2 van dit blok gaat in op de manier waarop ICT aansluiting kan vinden op de bedrijfsprocessen Business ICT Alignment en de hieraan gerelateerde waardedomeinen strategie, acquisitie, ontwikkeling en exploitatie SAOE.

Een integrale aanpak is gekozen om alle relevante aspecten in dat traject mee te nemen. De waardedomeinen worden ook in hoofdstuk 1 al inleidend bij de casus van de Europese Geld Bank aan de orde gesteld. Hoofdstuk 3 van dit blok gaat in op de ICT-middelen en de aspecten functionaliteit, kosten en kwaliteit.

Op basis van deze aspecten wordt een fundament gelegd met betrekking tot de vereiste ICT-architectuur. In figuur 1. De techniek, de organisatie, het beheer en de ontwikkelingen worden verder uitgewerkt in de blokken 2 en 3.

De strategie is met heldere doelstellingen gericht op een stabiele ontwikkeling en een gezond rendement van de Europese Geld Bank. In haar bedrijfsvoering maakt de Europese Geld Bank een zorgvuldige afweging van de belangen van de klanten, aandeelhouders en medewerkers. De bank is zich bewust van de verantwoordelijkheid ten opzichte van de veranderende samenleving. Klantgerichtheid, ondernemerschap, professionaliteit, teamwork en integriteit staan centraal bij alles wat de Europese Geld Bank onderneemt.

De historie van de Europese Geld Bank De in uit de fusie tussen de Nederlandsche Handelaren Bank en de Belgische Betaaldienst voortgekomen Mailbank kende als bank beperkingen. Het was de Mailbank bijvoorbeeld niet toegestaan om te bemiddelen in effecten. Ook had deze bank geen toegang tot de zakelijke markt. De Rijksspaarbank was op zoek naar versterking van haar positie op de particuliere markt, waar zij als derde bank van Nederland relatief ondervertegenwoordigd was.

Omdat de Mailbank en de Rijksspaarbank elkaar qua werkterrein zeer goed aanvulden, besloten deze banken tot een fusie, die in een feit werd. Als Algemene Betaal Bank kon de nieuwe combinatie de particuliere en zakelijke markt optimaal bedienen. Daarbij bleven de Mailbank en de Rijksspaarbank als aparte bedrijven hun eigen klanten bedienen.

De Algemene Betaal Bank maakte sinds de fusie een zeer snelle groei door, zowel door de synergie tussen bankieren, verzekeren en beleggen als door een aantal acquisities. Met dat toekomstperspectief zochten Europeesche Verzekeringen en de Algemene Betaal Bank toenadering tot elkaar, wat in tot een fusie leidde.

Door deze splitsing moesten de ICT-activiteiten gescheiden worden, hetgeen een ontvlechting met zich meebracht. Vier waarden van de Europese Geld Bank spelen een vanzelfsprekende rol bij de verwezenlijking van de missie. Deze waarden die de basis voor de activiteiten van de Europese Geld Bank vormen, zijn: integriteit: handelen overeenkomstig de bedoelingen die de bank zegt te hebben; teamwork: samen, met zowel klant als EGB-dochters, komen tot een overbluffend resultaat; respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van de bank ervaren; professionaliteit en deskundigheid: in staat zijn om beloften waar te maken.

Deze waarden staan al sinds de oprichting van de bank hoog in het vaandel. Maar met name door de enorme groei die de Europese Geld Bank de afgelopen periode heeft doorgemaakt, is het van belang zaken die vanzelfsprekend lijken en ook moeten zijn, nog eens kernachtig en concreet te formuleren. Daarnaast vormen de waarden een toetssteen die al diegenen die belang hebben bij de bank, kunnen hanteren in hun beoordeling van de bank.

Bij de bank lag het geld over het algemeen veiliger en er werd ook nog een percentage rente op jaarbasis toegekend. Daarvoor waren veranderingen nodig die investeringen vereisten. De mogelijkheden om die investeringen uit eigen middelen te financieren, waren uiterst schaars. Het bankwezen in Nederland stond nog in de kinderschoenen en de kredietverschaffers vroegen woekerrenten.

De voorloper van de Europese Geld Bank legde zich toe op sparen en het verschaffen van kredieten. De strategie van de banken, waaronder de voorlopers van de Europese Geld Bank, was voornamelijk het beheren van geld voor klanten. Met dit geld konden dan transacties plaatsvinden.

Het sparen en geld overmaken was, zo rond , een handmatige aangelegenheid; zo ook bij de voorlopers van de Europese Geld Bank. De spaarpotten werden bij de bank geopend, het geld werd met de hand geteld en het gestorte bedrag werd in een traditioneel spaarboekje bijgeschreven. Ondernemers moesten de BTW elk kwartaal bij de balie van de fiscus afleveren.

Van virtueel geld was absoluut nog geen sprake, geld was tastbaar. De administratieve werkzaamheden in bedrijven en organisaties waren handwerk. Offertes en contracten waren handgeschreven of gingen nog door de typemachine! Het rekenen werd ondersteund door rekenmachines, die onderdeel van elk bureau in het kantoor uitmaakten.

EBV ENFEKSIYONU PDF

ICT-Infrastructuur en Datacommunicatie

Samenvatting Deze geheel herziene 4e druk van ICT-infrastructuur en datacommunicatie geeft een breed en gestructureerd overzicht van dit onderdeel van het vakgebied informatie- en communicatietechnologie ICT. Een sterke nadruk ligt op datacommunicatie en netwerken waarbij de organisatie, beheer en beveiliging ook ruimschoots aan de orde komen. Een aanzienlijk deel van het boek is gericht op de ICT-infrastructuur en datacommunicatie. De voor dit vakgebied kenmerkende basisbegrippen, standaarden en modellen leggen de basis voor verbreding van kennis op dit gebied. Naast deze benadering staan de actualiteit, marktacceptatie en convergentie van applicaties voor data, spraak en video, LAN- en WAN-technieken en end-user apparatuur centraal.

GT1020 - LBD 2 PDF

ICT Infrastructuur en datacommunicatie

Aantal bezoeken: Transcriptie 1 Frits Gubbels red. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele druk fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur s , redacteur en en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved.

I CHING NUMEROLOGY DA LIU PDF

ICT-Infrastructuur en datacommunicatie

.

Related Articles